Flugfiske

Innan du läser texten så ta en titt på filmen flugfiske i Anariset!

Bakgrund och villkor för flugfiske i våra strömmande vatten.

Hällån, Blankan, Rullån, Lillån och Fångån

Du och Dina medföljare får möjligheten att flugfiska i vatten som ej upplåts för

allmänt kortfiske. Detta lägger ett speciellt ansvar på Er, att på ett varsamt sätt

nyttja vattendragen och omgivande miljö, så att det kan upplåtas även kommande

år.

Var aktsam om fiskbestånden och lämna så lite spår som möjligt efter Er i naturen.

Lämna absolut icke något skräp efter Er!

Bakgrund

Fiskekologi i rinnande vatten utmärks av att dessa till skillnad från sjöar innehåller särskilda platser vilka är särskilt gynnsamma för fisken, s.k. ståndplatser. Det uppstår därmed konkurrens om de mest gynnsamma ståndplatserna och där de mest konkurrenskraftiga individerna (normalt de största) vinner.

Följderna av detta är såväl negativa som positiva.

Det är förhållandevis lätta att fiska ut stora individer i rinnande vatten. Men då de försvinner ersätts de med en ny mindre

individ som kan växa till en god storlek. Man bör dock komma ihåg att det tar några år för en mindre individ att nå en i sporfiskarens ögon attraktiv storlek.

För att bibehålla ett kontinuerligt bra fiske är det därför viktigt att större fiskar inte tas upp ur vattnet. Det säkrar rekryteringen av nya individer och gör fiskevattnet attraktivt.

Vad gäller reproduktion i rinnande vatten finns det normalt tillräckligt många små fiskar i ett vattendrag. Till skillnad från sjöar är det också sällan för många småfiskar eftersom möjligheten att bli stor främst avgörs av tillgången på goda ståndplatser och att det sällan verkar råda födobrist i rinnande vatten.

Regler för fisket i våra strömmar

Endast flugfiske med flugspö är tillåtet.

All fisk större än 35 cm återsätts i ån.

All fisk mindre än 25 cm återsätts i ån.

Fiskaren har möjlighet att ta upp en matfisk per dag inom intervallet 25- 35 cm,

men vi ser helst att matfisken tas i våra sjöar och tjärnar.

Vi rekommenderar hullinglösa krokar

 Fångstrapporten skall vara inskickad/ lämnad senast två veckor efter fisket. Gärna per mejl!

Lycka till önskar vi på Anariset AB

070-67 69 390

 

 

Kommentera

Let us know your thoughts on this post but remember to place nicely folks!